TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATHOZATAL LEZÁRÁSÁRÓL

Megjelenés: 0000-00-00 Utolsó módosítás: 2022-03-18 13:18:22szerző: Admin HSCH

Tisztelt Tagtársaink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Covid 19 egészségügyi veszélyhelyzet alatt a rendkívüli jogrend alapján igazgatósági hatáskörben hozott közgyűlési határozatok megerősítését célzó szavazási eljárás, 2021. július 22. napján került kezdeményezésre, majd többszöri határidő hosszabbítást követően 2022. január 20. napján lezárult. A hosszabbításra azért volt szükség, mert a hatályos jogszabályok alapján az írásban történő szavazás esetén a szavazásra jogosultak 50% +1 szavazata kellett az érvényes szavazási procedúrához. Az elsődlegesen elektronikus kapcsolattartásos és levélszavazásos határozathozatallal megtartott közgyűlés szavazási folyamatát ellenőrző bizottság felügyelte és a meghozott határozatok jegyzőkönyvben lettek rögzítve, azokat ellenőrző bizottság ellenőrizte

Az Üdülőszövetkezet tagjai részére az általuk megadott, leegyeztetett elektronikus levélcímükre, illetőleg amennyiben ilyennel nem rendelkeztek, a megadott, Üdülőszövetkezet által nyilvántartott postai címükre megküldésre kerültek 2021. július 22. napján az alábbi dokumentumok:

1. napirendi javaslat az egyes napirendekhez kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok,

2. Szövetkezet 2020.évi pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás),

3. a Szövetkezet 2020. évre vonatkozó beszámolója az üzleti és beruházási tevékenységekről, összegzés,

4. A Szövetkezet Felügyelő Biztosának beszámolója a 2020-as évről,

5. A Szövetkezet könyvvizsgálójának beszámolója a 2020-as évről.

6. A Szövetkezet jogi képviselőinek beszámolója a 2020-as évről.

7. Szövetkezet 2021.évi költségvetése (működési beruházási terve),

8. Az elektronikus kapcsolattartásos döntéshozataleljárásrendje (5/2021.VII.08. sz. igazgatósági határozattal elfogadva).

9. Tagi szavazólap, valamint szavazási tájékoztató és felhívás.

Az előterjesztésben (tájékoztatóban) rögzített szavazat leadási határidő eredetileg 2021. augusztus 25. napja volt, de a szavazok leadásának volumenére, a COVID helyzetre és a nyári időszakra tekintettel az igazgatóság (az eljárásrend által 0biztosított lehetőségnek megfelelően) a szavazat leadási határidőt első alkalommal 2021. augusztus 25.-ére, a második alkalommal 2021. október 20.-áre, harmadik alkalommal 2021. december 20.-ára, negyedik alkalommal 2022. január 20.-ára meghosszabbította melyről a tagság egészét elektronikus levelekben és postai úton, valamint a szövetkezet honlapján is tájékoztatta.  A tagok közül a 2022. január 20-i határidőig szavazatát elektronikus levében vagy postai úton a megadott email címre, elektronikus felületre vagy postacímre érvényesen 1509 személy adta le. A Szövetkezet nyilvántartása szerint 2022.01.20. napján a nyilvántartott jogosulti taglétszám (tagok, nem tagtulajdonosok együttes létszáma) 3654 fő, de ezek közül szavazásra nem jogosult (tartozó, vagy a tag elhunytára tekintettel folyamatban lévő hagyatéki eljárásra tekintettel még tagi jogosultságokkal nem rendelkező, vagy azért, mert kilépése folyamatban van, de az átmeneti időszak még nem telt el ezért nem szavazóképes) nem jogosult személyek száma 809 fő, így az írásbeli közgyűlési szavazásra jogosult taglétszám (3654-809) 2845 fő.

Az alapszabályban meghatározottak alapján a beérkezett szavazatok összeszámlálására a Szövetkezet négytagú szavazat számláló bizottságot hozott létre. A szavazat számláló bizottság tagjai elvégezték az írásos és elektronikusan leadott szavazatok összeszámlálását és együttesen összefoglaló jegyzőkönyvet aláírva azt hitelesítették. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a szavazatok meghosszabbított beérkezési határidejét követően (2022. január 20.) még a mai napig (2022.01.26.) beérkezett szavazólapok száma 1 db, de ezeket a Bizottság már nem vette figyelembe az érvényes szavazatok között.  Szintén a Bizottság jegyzőkönyve alapján megállapítható, hogy a szavazás folyamán leadásra került a tagok részéről 10 db olyan szavazat, melyből, a szavazatot leadó tag szavazási szándéka egyértelműen nem állapítható meg. Ezeket az érvénytelen szavazatokat a szavazás eredményének a megállapításánál a Bizottság nem vette figyelembe.

Mindennek alapján megállapítható, hogy az elektronikus és levélszavazással vegyesen, írásos formában lebonyolításra került közgyűlés döntéshozatala szabályos és az ülés tartása nélküli döntéshozatal határozatképes volt, mert a szavazásra feljogosított tagok 53 %-a leadta érvényes szavazatát, figyelemmel a 502/2020. sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A határozati javaslatok és a dokumentáció, kiegészítése módosítása vonatkozásában a tájékoztatóban jelzett határidőben olyan érdemi előterjesztés, módosító javaslat az Üdülőszövetkezethez nem érkezett, melynek a figyelembevétele alapján az előterjesztések, vagy a határozati javaslatok bármelyikének időközbeni módosítása szükségessé vált volna.  Az Üdülőszövetkezet Közgyűlése a jelzett határozathozatali eljárása során az alábbi napirendekben az alábbi határozatokat hozta:

Napirend előtti előzetes határozat:

1/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2021. VII. 22.-ik napján kezdeményezett, elektronikus döntéshozatallal (szavazással) lebonyolításra kerülő ülésének napirendi pontjait elfogadja. A Jegyzőkönyv vezetésével megbízza Szabó László Elnököt, míg a jegyzőkönyv hitelesítésével Kelemen Ferenc és Bessenyey Balázs tagokat bízza meg.

A Közgyűlés 1461 igen szavazattal (96.82%) 8 nem szavazat ellenében 40 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

1. Napirend:

1. Napirend: Az SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2020. évi a munkáról. A Szövetkezet 2020.évi pénzügyi beszámolójának (mérleg eredménykimutatás) és Felügyelő biztosa beszámolójának elfogadása a 2020. évről, valamint a Szövetkezet Könyvvizsgálója 2020.évre vonatkozó beszámolójának elfogadása, illetőleg a Szövetkezet jogi képviselői 2020-as évre vonatkozó beszámolójának elfogadása, egyúttal az Igazgatóság 3/2021. (V. 31.) számú, 4/2021. (V. 31.) számú, 5/2021. (V. 31.) számú és 6/2021. (V. 31.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott határozatainak a jóváhagyása.

Az első napirend keretei között a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

2/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2020. évi lakásszövetkezeti egyszerűsített éves beszámolót, 2 789 306 e Ft mérleg főösszeggel -16 909 e Ft adózás előtti eredménnyel és elfogadja az adózás utáni mérleg szerinti -17.131 e Ft eredményt. Jóváhagyja a Pénzügyi beszámoló Cégbíróság részére történő benyújtását. A közgyűlés elfogadja a Szövetkezet Igazgatóságának beszámolóját, mérleg és eredmény-kimutatását 2020. évi gazdálkodásáról, üzleti- és beruházási tevékenységéről, egyben a Közgyűlés jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 3/2021.(V.31.) számú határozatát, melyben az Igazgatóság a tárgyi pénzügyi beszámolót   a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta és elrendelte a tárgyi Pénzügyi beszámoló benyújtását.

Közgyűlés 1435 igen szavazattal (95.1%) 11 nem szavazat ellenében 63 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

3/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a független könyvvizsgáló 2020. évi, lakásszövetkezeti törvény szerint készült egyszerűsített éves beszámolóról szóló jelentését (mely a jelen dokumentáció mellékletét képezi) elfogadja, egyben a Közgyűlés jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 4/2021.(V.31.) számú, erre vonatkozó határozatát.

A Közgyűlés 1441 igen szavazattal (95.49%) 10 nem szavazat ellenében 58 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

4/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés Felügyelő Biztos 2020. évi beszámolóját, elfogadja, egyben a Közgyűlés jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 5/2021.(V. 31.) számú, erre vonatkozó közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát.

A Közgyűlés 1423 igen szavazattal (94.3%) 10 nem szavazat ellenében 76 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

5/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a jogi képviselők 2020. évi beszámolóját elfogadja, egyben a Közgyűlés jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 6/2021.(V. 31.) számú, erre vonatkozó közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát.

A Közgyűlés 1418 igen szavazattal (93.97%) 14 nem szavazat ellenében 77 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

2. napirend

Az SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet 2021. évre vonatkozó költségvetésének, valamint 2021. évi gazdálkodási tervének és a 2021. évi beruházási tervnek elfogadása, döntés a tisztségviselők tiszteletdíjának a 2021. évre vonatkozó megállapítása tárgyában, valamint az éves tagi hozzájárulás fix összegének és a személyes igénybevételi díj összegének 2021. évekre történő meghatározása tárgyában, egyúttal az Igazgatóság  , 7/2021. (V. 31.)  számú, 8/2021. (V. 31.)  számú,  9/2021. (V. 31.)  számú,  10/2021. (V. 31.)  számú    és 11/2021. (V. 31.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott határozatainak a jóváhagyása.

A második napirend keretei között a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

6/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 7/2021. (V. 31.) számú igazgatósági határozatát, melynek alapján a Szövetkezet elnökének munkabére 2021. január 01. hatállyal 5,5 %-al megemelésre kerül, így annak összege 630.000.- /hó összegben kerül megállapításra. Az emelés összegének kifizetésére a közgyűlés megerősítő döntését követően kerül sor.

A Közgyűlés 1097 igen szavazattal (72.7%) 163 nem szavazat ellenében 249 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

7/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 8/2021. (V. 31.) számú igazgatósági határozatát, melynek alapján a Szövetkezet igazgatósága tagjainak fix havi díja 2021. január 01-től bruttó 80.000,- Ft/hó összegben, míg a Felügyelő Biztos tiszteletdíja bruttó 90.000,- Ft/hó összegben  kerül megállapításra. Az emelés összegének kifizetésére a közgyűlés megerősítő döntését követően kerül sor.

A Közgyűlés 1126 igen szavazattal (74.62%) 145 nem szavazat ellenében 238 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

8/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 9/2021. (V. 31.) számú igazgatósági határozatát, melynek alapján a Szövetkezet elnökének a COVID-19 járvány okán kialakult gazdasági válságkezelés során alkalmazott, kiemelkedően eredményes vagyongazdálkodása elismeréseként 2 havi btto. munkabérének megfelelő jutalmat ad.  A jutalom összegének kifizetésére a közgyűlés megerősítő döntését követően kerül sor.

A Közgyűlés 835 igen szavazattal (55.33%) 307 nem szavazat ellenében 367 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta

9/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Szövetkezet 2021. évi gazdálkodási tervét és a 2022. évi beruházási tervét elfogadja, azzal, hogy a 2022. első félévében a Szövetkezet a 2021. év gazdálkodási pénzügyi tervnek megfelelő pénzügyi keretek alapján tevékenykedik.

A Közgyűlés elfogadja a Szövetkezet 2021. évi költségvetését az alábbi főbb számokkal:

Bevételek összesen: 497 112 e Ft,

Költségek és ráfordítások összesen: 496 711 e Ft

Adózás előtti eredmény: 401 e Ft

A közgyűlés ezzel együtt jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 10/2021.(V. 31.) számú, erre vonatkozó közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát is.

Határidő: Folyamatos, Felelős: Szabó László elnök

A Közgyűlés 1384 igen szavazattal (91.72%) 18 nem szavazat ellenében 107 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

10/2022. (I.20.) sz. Közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az éves tagi hozzájárulás fix összegének, valamint a személyes igénybevételi díj összegének 2022. évekre tervezett összegét a Standard, RCI és Prémium jogok esetén NEM EMELI azt a 2021. évi szinten helyben hagyja, így kerekítve az alábbi üdülési díjak megfizetéséről rendelkezik.

A fix tagi hozzájárulás összege 2022. évre:

Standard és Standard Plusz jogok esetében

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében        42.000,- Ft   (6000.-/éj)

1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében      49 000,- Ft   (7.000.-/éj

Eco komfort jogok esetén

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében         45. 500.- Ft  (6.500/éj)

1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében      52.500,- Ft   (7.5000/éj)

Emeltszintű RCI és Prémium jogok esetében

1 szobás (7 éjszakás) jog esetében         66.500,- Ft   (9.500.-/éj)

1.5 szobás (7 éjszakás) jog esetében      80.000,- Ft   (11. 430.-/éj

A személyes igénybevételi díj összegét, vagyis a lakrészeket 2 fő fölött igénybe vevő harmadik, negyedik, és ötödik személyek után fizetendő díj összege – életkortól függetlenül - hozzátartozó esetén 1.000.- Ft/éj/fő összegben állapítja meg, mely díj a szállodákban az apartmanok igénybevételekor fizetendő.

Az Igazgatóság elrendeli az elfogadott 2022. éves fix tagi hozzájárulás teljes összegének 2021. szeptember 20-ig történő befizetését. A befizetett 2022. évi tagi üdülési hozzájárulás előlegként kerül elrendelésre, mely a 2022. évi beszámoló elfogadásakor a ténylegesen felmerült költségek alapján a tagok által kiegészítésre kerülhet a Szövetkezet üzemeltetési eredménye alapján.

Azok az RCI tagok, akik a nemzetközi csererendszer miatt előre kifizetik a 2023. évi tagi hozzájárulás fix összegét, nekik a 2022. évi tagi díjat kellett megfizetniük azzal, hogy az esetleges későbbi befizetési korrekció megfizetése részükről is kötelező.

A közgyűlés ezzel együtt jóváhagyja a Szövetkezet Igazgatóságának 11/2021.(V. 31.) számú, erre vonatkozó közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát is.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Szabó László elnök

A Közgyűlés 1323 igen szavazattal (87.67%) 76 nem szavazat ellenében 110 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

A fentiek alapján megállapítható, hogy lezárult és eredményes volt a 2021. évi közgyűlési szavazás, hiszen minden egyes napirendben kiadott minden egyes határozati javaslat tekintetében határozatképesen érdemi elfogadó döntés született.

Szabó László s.k.
igazgatóság elnöke

Cimkék: HegyvidékSzállodaláncHSCH

Weboldalunk sütiket (cookie) használ

A "cookie" a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit.

Nélkülözhetetlen sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy Ön navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.
 

Statisztikai sütik

A Google Analytics a Google statisztikai adatokat elemző szolgáltatása. A Google Analytics süti segítségével kapott információkat főként szolgáltatásaink, weboldalunk optimalizálására, felhasználóbarátabbá tételére használjuk.

Marketing sütik

Honlapunkon marketing sütiket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseinket perszonalizáljuk, és a weboldalunkra érkező forgalmat elemezzük a felhasználói élmény növelése érdekében.
 

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe veendőek.